TDK Belleten Yazar Adına Göre Dizin

Türk Dil Kurumu Belleten’in yazar adına göre dizini.
 

 • Abazi Egro, Genciana, Arnavutçadaki Türkçe Yapım Ekleri ve Bunların Anlamsal Değerleri, 1999, C: I-II, S: 42, s. 59-78.
 • Abdulla, Behlul, Kitabi Dede Gorgud’un Poetik Mühitinde Bir Daha “Deli Domrul Boyu” Haggında [=Kitabi Dede Gorgud’un Şairane Muhitinde Bir Daha Deli Dumrul Boyu Hakkında], 1998, C: II, S: 41, s. 1-6.
 • Abdulla, Behlul, Kitabi Dede Gorgud’un Poetik Sisteminde Guşlar [=Kitabi Dede Gorgud’un Şairane Üslubunda Kuşlar, 1998, C: II, S: 41, s. 7-14.
 • Abdulla, Kemal, Kitabi Dede Gorgud Dastanının Strukturunda Sistemlilik [=Kitabi Dede Gorgud Destanının Yapısında Tutarlılık], 1998, C: II, S: 41, s. 15-16.
 • Abdullayev, Elövsest Zakiroğlu, Azerbaycan-Moğol Dil İlişkileri, 1987, s. 1-9.
 • Abdullayev, Kemal Mehdi Oğlı – Aktaran Halil Açıkgöz, Dede Gorgud Kitabı’nın Yapısının İki Plânda Öyrenilmesi, 1988, s. 1-10.
 • Abdurrahmanov, G[ani] A., Özbek Halqınıñ Etnogenezi va Özbek Tiliniñ Şakllanişi [=Özbek Halkının Adğılımı ve Özbek Dilinin Biçimlenişi], 1989, s. 1-7.
 • Abdurrahmanov, Gani [A.], Eski Türkçe Yazıtlar ve Yazıtların Türk Lehçelerinin Şekillenmesindeki Rolü Üzerine, 2000, s. 1-3.
 • Abik, A. Deniz, Nevâyi’nin Eserlerindeki Deyimlerin Farsça İle Karşılaştırılması, 2003, C: I, s. 1-10.
 • Abik, Ayşehan Deniz, Ali Şîr Nevâyî’nin Zübdetü’t-Tevârîh’i Üzerine, 1996, s. 1-6.
 • Abik, Kayhan, Gelibolu’lu Mustafa Âli ve Mevâidü’n- Nefâis fi Kavaid’l- Mecalis, 2002, C: I, s. 1-8.
 • Acar, Kenan, Til ve İmlâ Metodikası Meseleleri Adlı Eserinin Işığında Bekir Çobanzâde’nin Dil ve İmlâ Öğretimiyle İlgili Görüşleri, 1996, s. 7-13.
 • Acar, Kenan, Darîr’in “Sîretü’n-Nebî”si Üzerinde Bir Stilistik Sentaks Denemesi, 1997, s. 343-353.
 • Açıkgöz, Halil, VI. Millî Türkoloji Kongresi (24-29.Eylül.1984, İstanbul), 1984, s. 339-345.
 • Açıkgöz, Halil, Bilge Kağan Yazıtının Doğu Yüzünün İlk Satırında (i)ki (e)d(i)z k(e)r(e)kül(ü)g mü Yoksa kid(i)z k(e)r(e)kül(ü)g “Keçe Çadırlı” mı Okunmalı?, 1994, s. 1-10.
 • Adamovı, Milan, SKALJIE, Abdullah, Turcizmi u Srpskohrvatskom Jeziku “Svjetlost’, Sarajevo, 622 s., 8°, 1969, s. 289-291.
 • Adams, B. S., Notes on an Uyğur Text [=Bir Uygur Metni Üzerine Notlar], 1968, s. 53-57.
 • Adams, B. S., Bir Uygur Metni Üzerine Notlar, çev. Bilge Karasu, 1968, s. 59-63.
 • Adams, B. S., A Feature of the Izafet in the Orhon Inscriptions [=Orhon Yazıtlarında İzafetin Bir Özelliği], 1978 – 1979, s. 33-38 ss.
 • Adıgüzel, M. Sani, Avusturyalı Türkolog Hebert Jansky’nin Osmanlı Türkçesi Hakkında Düşünceleri, 2001, C: I-II, S: 44, s. 1-24.
 • Ağakay, Mehmet Ali, Türkçede Kelime Koşmaları, 1954, s. 97-104.
 • Akalın, M[ehmet], Ahmedi’nin Dili, 1989, s. 9-153.
 • Akalın, Şükrü Halûk, Ebü’l-Hayr-ı Rûmî’nin Saltuk-nâme’si, 1992, s. 37-59.
 • Akalın, Şükrü Halûk, Dede Korkut Kitabı’nda Geçen Bir Cümle Türü Üzerine, 1998, C: I, S: 41, s. 1-28.
 • Aksan, Doğan [Naci], DORNSEIFF, Franz, Der Deutsche Wortschatz Nach Sachgruppen. Fünfte Auflage mit Alphabetischem Generalregister, Berlin 1959 Walter de Gruyter & Co. 922 s., 1960, s. 393-398.
 • Aksan, Doğan [Naci], Anlam Alışverişi Olayları ve Türkçe, 1961, s. 207-273.
 • Aksan, Doğan [Naci], Türk Anlam Bilimine Giriş-Anlam Değişmeleri I, 1965, s. 167-184.
 • Aksan, Doğan [Naci], Türkçe Araştırmalarında Yeni Yollar, 1969, s. 45-55.
 • Aksan, Doğan [Naci], Kelimebilimi ve Anlambilimi Ölçülerinden Yararlanarak Bir Yazı Dilinin Eskiliğini Saptama Yolları, I : Kavram Alanı-Kelime Ailesi İlişkileri ve Türk Yazı Dilinin Eskiliği Üzerine, 1971, s. 253-262.
 • Aksan, Doğan [Naci], Anadolu Yer Adları Üzerine En Yeni Araştırmalar, 1973 – 1974, s. 185-193.
 • Aksan, Doğan [Naci], Milka Ivi , Wege der Sprachwissenschaft, Übersetzt Von Matthias Rammelmeyer, München 1971 Max Hueber Verlag, 284 s. 8°, 1973 – 1974, s. 337-338.
 • Aksan, Doğan [Naci], John Lyons, Einführung in die Moderne Linguistik, zweite, Durchgesehene Auflage, München 1972 Verlag C. H. Beck, XX+l+538 s. 8°, 1973 – 1974, s. 339-340.
 • Aksan, Doğan [Naci], Eski Türk Yazı Dilinin Yaşıyla İlgili Yeni Araştırmalar, 1975 – 1976, s. 133-141.
 • Aksan, Doğan [Naci], Horst Wilfrid Brands, Studien zum Wortbestand der Türksprachen. Lexikalische Differenzierung, Semasiologie, Sprachgeschichte. Leiden 1973 Brill. XI+149 s. 8°, 1975 – 1976, s. 253-256.
 • Aksan, Doğan [Naci], A. Von Gabain, Alttürkische Grammatik. 3. Auflage, Wiesbaden 1974 Otto Harrassowitz, XXIV+400 s. 8°, 1975 – 1976, s. 257-258.
 • Aksan, Doğan [Naci], Karl Steuerwald, Deutsch-Türkisches Wörterbuch. Wiesbaden 1974 Otto Harrassowitz, IX+669 s. 8°, 1975 – 1976, s. 259-260.
 • Aksan, Doğan [Naci], Köktürkçenin Sözvarlığı Üzerine, 1980 – 1981, s. 17-21.
 • Aksan, Doğan [Naci], Lengüistik verilere Göre Türk Yazı Dilinin Yaşı Konusunda Değerlendirmeler, 1989, s. 323-329.
 • Aksan, Doğan [Naci], Göktürk Yazıtlarında Söz Sanatları – Güçlü Anlatım Yolları, 1990, s. 1-12.
 • Aksoy, Ömer Asım, Şeyh Ahmed ve Nazmü’l-Leâl, 1959, s. 205-248.
 • Aksoy, Ömer Asım, Dürrü’n-Nızâm ve Nazmü’l-Cevâhir, 1960, s. 145-171.
 • Aksoy, Ömer Asım, Atasözleri, Deyimler, 1962, s. 131-166.
 • Aksoy, Ömer Asım, Anayasanın Dili, 1963, s. 39-62.
 • Akyüz, Kenan, Paris Millî Kütüphanesinde İlk Türkçe-Fransızca ve Fransızca-Türkçe Yazma Eserler, 1959, s. 249-292.
 • Alimov, Rısbek, Kırgızistan’da Yeni Bulunan Runik Harfli Eski Türk Yazıtları Hakkında Ön Bilgiler, 2000, s. 5-10.
 • Alpay, Gönül, Ali Şir Nevaî’nin Ferhad ü Şirin Mesnevîsi Üzerindeki Etkiler, 1970, s. 155-167.
 • Alpay, Gönül, Yusuf Emiri’nin Beng ü Çagır Adlı Münazarası, 1972, s. 103-125.
 • Alpay, Gönül, XIX. Yüzyıl Özbek Edebiyatına Genel Bir Bakış, 1973 – 1974, s. 253-263.
 • Alpay, Günay, Abdülvasi Çelebi’nin Eseri [Halil-name] ve Nüshaları, 1969, s. 201-226.
 • Altangerel, B., Türkiye’deki Moğolistan Büyük Elçisi B. Altangerel’in Açış Konuşması, 2000, s. IX-X.
 • Alyılmaz, Cengiz, Bilge Tonyukuk Yazıtları Üzerine Birkaç Düzeltme, 2000, s. 11-18.
 • Amancolov, Altay Sarsenulı, Kazakistan’da Bulunan Çin Aynası İle Sasani Tabağındaki Runik Türk Yazıları, 1993, s. 115-119.
 • Amartuvshin, Ch[unagh], Batı Moğolistan’da Bulunan Eski Türk Anıtları, çev. Abdullah Şen, 2000, s. 19-21.
 • Araslı, Hamit, “Leyli vë Mëcnun” Hakkında [=Leyla ve Mecnun Hakkında], 1958, s. 17-39.
 • Arat, Reşid Rahmeti, Özbek Halk Edebiyatı Örnekleri : Öydin Öyge Köçmek-ni Beyânı I, anlatan: Osman Fikri Sertkaya, 1982 – 1983, s. 1-2.
 • Arat, Reşid Rahmeti, Özbek Halk Edebiyatı Örnekleri : Öydin Öyge Köçmek-ni Beyânı I, 1982 – 1983, s. 3-28.
 • Argunşah, Mustafa, Nehcü’l-ferâdis, II Metin, (çevriyazı János ECKMANN, yayınlayanlar Semih TEZCAN-Hamza ZÜLFİKAR) TDK, XI+313 s., 1995, s. 439-469.
 • Arık, Şahmurat, “Ahmet Metîn ve Şirzad” Romanının Sultan II. Abdülhamit’e Takdimi ve Bir Maruzat, 2004, C: II, s. 1-8.
 • Arslan-Erol, Hülya, Eski Anadolu Türkçesinde Eksiltme Yoluyla Anlam Genişlemeleri, 2004, C: II, s. 9-18.
 • Arzumanlı, Vagif, Kitabi Dede Gorgud Dünya Dillerinde En‘eneler ve Perspektivler [=Kitabi Dede Gorgud Dünya Dillerinde Gelenekler ve Bakış Açıları], 1998, C: II, S: 41, s. 17-19.
 • Aslan Erol, Hülya, Tabu (Taboo) ve Kelimelerin Anlam Alanlarına Etkisi, 2002, C: II, s. 35-56.
 • Aslan, Mustafa, Cevrî Divanı’nda Yazı İle İlgili Kelime ve Terimler, 2002, C: II, s. 1-24.
 • Aslan-Erol, Hülya, İncit- ‘İncitmek’ Fiili ve Ailesi Üzerine, 2003, C: II, s. 89-106.
 • Ata, Aysu, Dede Korkut Hikâyeri’nde Şüpheli Birkaç Kelime Üzerine Düşünceler, 1998, C: I, S: 41, s. 29-38.
 • Ateş, A[bdullah] – D. Tomsuk – B. Gündoğdu – E. Değirmenci, Jeofizik Yöntemlerin Arkeolojik Amaçlı Kullanımları İçin Bazı Örnekler, 2000, s. 23-24.
 • Ateş, Ahmed, Ali Şîr Nevâ’î’nin Arapça Sözlüğü Hakkında, 1957, s. 183-188.
 • Ateş, Ahmed, Ubeydullah Han’ın Bilinmiyen Mensur Bir Eseri, 1964, s. 127-147.
 • Aydoğan, Bedri , Yeni Bir Uyak Türü mü?, 2003, C: II, s. 1-38.
 • Ayva, Aziz, Mehmet Ali Köyü (Güneysınır/ Konya) Ağzında Kullanılan Fiillere Ekler, 2003, C: II, s. 39-56.
 • Ayyubi, N. Akmal, Önemli Bir Türkçe Sözlük [Kitab-ı Arabî ve Farisî ve Türkî (Çağatay Türkçesi)], 1965, s. 65-101.