Kâşgarlı Mahmud ve Divanü Lugati't-Türk Bibliyografyası

1. Kitaplar

– ABDURRAHMANOV, G. A.- MUTTALİBOV, S. M, Devanu Lugatit-Türk, İndek-Lugat, Taşkent, 1967, 405 s.
– AHALLI, S., Slovar´ Mahmuda Kaşkarskogo i Türkmenskiy Yazık, Aşgabat, 1958, 207 s.
– ARAT, Reşit Rahmeti, Eski Türk Şiiri, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1965, 506 s.
– ARAZKULIYEV, S., Mahmut Kaşgarı ve Türkmen Dilinde Garındaşlık Adalgaları, Turkmenistan Ilım ve Tehnika, Nu. 1, 2001.
– ASIM, Necip, Divan-ü Lûgat-it Türk’teki Eski Savlar, Zaman Kütüphanesi, 1922.
– ATALAY, Besim, Divanü Lûgat-it Türk Tercümesi, c. 1, Alâeddin Kıral Basımevi, Ankara, 1939, XXXVI+530 s.
– ATALAY, Besim, Divanü Lûgat-it Türk Tercümesi, c. 2, Alâeddin Kıral Basımevi, Ankara, 1940, 336 s + 1 harita.
– ATALAY, Besim, Divanü Lûgat-it Türk Tercümesi, c. 3, Alâeddin Kıral Basımevi, Ankara, 1941, 452 s.
– ATALAY, Besim, Divanü Lûgat-it Türk İndeksi “Endeks”, c. 4, Alâeddin Kıral Basımevi, Ankara, 1943, XL+ 886 s.
– AYBARS, Nevin, Divanü Lügat-it-Türk’teki Atasözleri ve Öğütler, İstanbul, 1949.
– BİLGE, Rifat (Kilisli), Mahmud al-Kaşgarî: Kitab Divân Lugat at-Türk, 3 cilt, İstanbul, 1917–1919.
– BİRTEK, Ferit, En Eski Türk Savları: Divan-ı Lügat-it Türk’ten Derlemeler I, Türk Dil Kurumu, Ankara, 1944, 118 s.
– BOROVKOVA, A. T., Grammatiçeskiy Oçerk Yazıka “Divanu lugat it-türk”, Filoloji İlmi Doktorluğu payesi için hazırlanan tezin özeti, Leningrad, 1966, 15 s.
– BROCKELMANN, Carl, Mitteltürkischer Wortschatz nach Mahmūd el-Kāšγarīs Dīvān Luγāt’ at-Türk, Bibliotheca Orientalis Hungarica, I, Budepest-Leipzig, 1928, VI + 252 s.
– BROCKELMANN, Carl, Osttürkische Grammatik der İslamischen Litteratursprachen Mittelasiens, E. J. Brill, Leiden, 1954, 429 s.
– CAFEROĞLU, Ahmet, İlk Türk Dilcisi Kaşgarlı Mahmut, Cumhuriyet Halk Partisi Yayınları, Ankara, 1938, 26 s.
– CAFEROĞLU, Ahmet, Kaşgarlı Mahmut, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul, 1970, 58 s.
– CİYLAN, Ferhat, Kaşgarlı Mahmut: Türkçenin İlk Âliminin Gerçek Yaşam Öyküsü, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2006, 512 s.
– CLAUSON, Gerard, An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth Century Turkish, Oxford University Press, London, 1972, s. XXXVIII + 989.
– ÇİÇEKLİ Ali, Kaşgarlı Mahmut Divan ü Lügat-it Türk, May Yayınları, İstanbul, 1970, 264 s.
– ÇOROTEGİN, K., Mahmud Kaşgari, (Barskani) yana anın <> Söz Yıgnağı (1072-1077), Bişkek, 1997.
– DABĪRSIYĀQĪ, Mohammad, Nām-hā va sefat-hā va damīr-hā va pasvand-hā-ye Dīvān Luġāt al-Turk, Pažūhešgāh ‘olūm-e ensānī va metale’at-e farhangī, Tehrān, 1375/1996, 41 + 1101 s.
– DANKOFF, Robert, [with James Kelly], Mahmūd al-Kāšγarī Compendium of The Turkic Dialects (Dīvānu Luγāt at-Turk). Edited and translated with introduction and indices by R. Dankoff in colloboration with James Kelly, Part I, 1982, XI+416 pp, Part II, 1984, iii+382 pp, Part III, 1985,. 336 pp. Harvard University. Sources of Oriental Languages and Literatures 7, Turkish Sources VII, ed. Sinasi Tekin-Gönül Alpay Tekin.
– DİLÇİN, Dehri, Arap alfabesine göre Divanü Lûgat-it-Türk Dizini, Türk Dil Kurumu, Ankara, 1957, 448 s.
– Divanü Lûgat-it-Türk Dizini, Türk Dil Kurumu, Ankara, 1972, XXII + 168 s.
– Dîvânü Lûgati’t-Türk Bilgi Şöleni Bildirileri 7–8 Mayıs 1999, Türk Dil Kurumu- TÜRKSOY, Ankara, 2000, 146 s.
– Dîvânü Lûgat-it-Türk Tıpkıbasımı, Türk Dil Kurumu, Ankara, 1941, 638–13 s.
– DÜZGÜN, Hüseyin, Mahmud el-Kaşğari. Divanu lüğat-it-türk, Tebriz, 2004, 628 s.
– ESKER, Ramiz, Mahmud Kaşğari. Divanü lüğat-it-türk, Azerbaycan Milli Elmler Akademiyası, 1. c., Bakı, 2006, 512 s; 2. c., 400 s; 3. c., 400 s; 4. c. (indeks), 752 s.
– FAZILOV, Ergaş İ., Znamenitıye Vostoçnıye Filologi: Mahmud Kaşgari, Abu Hayyan, Djamal-ad-din Turki, Taşkent, 1971, 80 s.
– GEDİK, Vecdi, Kaşgarlı Mahmut: Karşılaştırmalı Türkçe-Arapça, Zümrüt Seri Yayınları, 1991.
– GENÇ, Reşat, Kaşgarlı Mahmud’a Göre XI. Yüzyılda Türk Dünyası, TKAE, Ankara, 1997, 412 s.
– HACIEMİNOĞLU, Necmettin, Karahanlı Türkçesi Grameri, Türk Dil Kurumu, Ankara, 2003, XII + 214 s.
– HASANOV, H. Mahmud Kaşgariy, Heyati ve Geografik Merosi, Toşkent, 1963, 83 s.
– HAUENSCHİLD, Ingeborg, Die Tierbezeichnungengen bei Mahmud al-Kaschgari. Eini Untersuchung aus sprach – und kulturhistorischer Sicht, Turkologica, Bd. 53, Harrasowitz Verlag, Wiesbaden, 2003, 259 pp.
– KÂŞGARÎ Mahmud b. el-Hüseyin Muhammed, Dîvânü lugāti’t-Türk, İstanbul Millet Kütüphanesi Ali Emîrî Kitaplığı, Arapça Eserler, nu. 4189.
– KAŞKARİ, Mahmut, Türik Sözdigi I-II-III, Avdargan, algı sözi men gılımi tüsinikterin yazıp, baspaga dagındagan akın, sınşı, filologiya gılımdarınıñ kandidatı Asgar Kurmaşulı Egebayev, Alma-atı, 1. c, 1997, 592 s., 2. c, 1997, 525 s., 3. c, 1998, 600 s.
– KAŞGARİY, Mahmud, Türkiy Süzler Devâni (Devânü Lugâti’t-Türk), Terciman ve naşrga tayarlavçi S. M. Mutalibov, Özbekistan SSR Fanlar Akademiyası, A.S. Puşkin Namidagı Til ve Adabiyat Instituti ve Aburahyân Beyruni Namidagı Şarkşinaslik Instituti, 1. c, 1960, 499 s., 2. c, 1961, 428 s., 3. c, 1963, 461 s.
– KAŞGARLI, Mahmud, Dîvânü Lûgati’t-Türk (Tıpkıbasım), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1990, 628 s.
– KAŞGARLI, Mahmud, Divanü Lügati’t-Türk, Kabalcı Yayınları, çev. Serap Tuğba Yurtsever, İstanbul, 2005, 725 s.
– Kaşgarlı Mahmud ve Divan-ü lügat-üt Türk, Toker Yayınları, İstanbul, 1984, 152 s.
– KEŞKERÎ, Mehmut, Türki Tillar Divani, Şincan Halk Neşriyatı, yay. Abdusalam Abbas, Abdürahim Ötkür, Abdurahim Habibullah, Damulla Abdulhamit Yusufi, Halimi Salih, Hacı Nurhacı, Osman Mehmed Niyaz, Sabir Ruzi, İbrahim Muti, Emin Tursun, Mir Sultan Osmanov, Ürümçi, 1. c. 1981, 62 + 687 s, 2. c. 1983, 533 s., 3. c, 1984, 612 s.
– KOŞAY, Hamit Z., Ulug E‘lim Mehmut Kaşkari ve Unun Heyatı, Keşker, 1983.
– MALOV, S. E., Obraztsı drevneturetskoy pismennosti s predisloviyem i slovarem, Taşkent, 1926.
– NALBANT, Mehmet Vefa, Divanü Lügati’t-Türk Grameri I, Bilge Oğuz Yayınları, İstanbul, 2008, 298 s.
– NİGMATOV, H. G., Morfologiya Tyurkskogo Glagola po Materialam Slovarya Mahmuda Kaşgarskogo, Leningrad, 1970, 24 s.
– STEBLEVA, I. V., Razvitie tyürkskih poetiçeskih form v XI veke, Moskva, 1971, s. 299.
– TEKELİ, Sevim, “İlk Japon haritasını çizen Türk Kaşgarlı Mahmud ve Kristof Kolomb’un haritasına dayanarak en eski Amerika haritasını çizen Türk Amirali Piri Reis, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları, Ankara, 1985, 18 s.
– TEKİN, Talat, XI. yüzyıl Türk Şiiri: Dîvânü lugati’t Türk’teki Manzum Parçalar, Türk Dil Kurumu, Ankara, 1989, 272 s.
– TERES, Ersin, Divanü Lügat-it-Türk’ten Seçmeler, Timaş Yayınları, İstanbul, 2006, 140 s.
– TRYARSKİ, Edward, Kultura Ludów Tureckich w świetle przekazu Mahmūda z Kazsgaru (XI. w), Polska Akademia Nauk, Warszawa, 1993, 364 s + harita.
– ÜLKÜTAŞIR, M. Şakir, Kâşgarlı Mahmut: Büyük Türk Dilcisi: Hayatı, Şahsiyeti, Divanı, Türk Dil Kurumu, Ankara, 1946, 138 s.
– ÜLKÜTAŞIR, M. Şakir, Kâşgarlı Mahmut, Türk Dil Kurumu, Ankara, 1962, 222 s + 1 harita.
– ÜLKÜTAŞIR, M. Şakir, Büyük Türk Dilcisi: Kâşgarlı Mahmut, Türk Dil Kurumu, Ankara, 1972, 222 s.